Condicions generals de venda

TERMES I CONDICIONS DE VENDA DEL LLOC WEB

ESCOLA ELISABETH, S.C.C.L. posa a la seva disposició un servei de compra en línia que li permetrà comprar els articles disponibles a la nostra botiga online, així con la inscripció a les activitats que realitza l’escola.

En el present document s’estableixen las “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” que regulen el funcionament d’aquest Lloc web i la compra de productes a través de botiga.escolaelisabeth.cat. L’ús del Lloc web constitueix que li sigui d’aplicació l’acceptació d’aquestes condicions generals de venda. No obstant això, si té algun dubte o consulta sobre elles pot contactar amb el nostre servei d’Atenció al Client a través de:

e-mail de contacte: secrea@escolaelisabeth.com

Telèfon de contacte: 977 235 815

Aquestes CONDICIONS GENERALS DE VENDA han estat redactades de conformitat amb allò que estableix:

La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç electrònic (LSSI CE 34/2002), el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries i el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig del 2013.

1.Informació general de contacte

2.Objecte

3.Producte i servei

4.Accés de persones usuàries

5.Normes d’ús del Lloc web

6.Propietat intel·lectual i industrial

7.Notificació d’infraccions

8.Formalització del contracte i comandes

9.Pagament

10.Lliurament i recepció

11.Drets i terminis de desistiment

12.Garanties

13.Atenció al client / Serveis de mediació

14.Responsabilitat

15.Responsabilitat i limitació per enllaços des d’altres pàgines web

16.Responsabilitat i limitació per enllaços a altres pàgines web

17.Publicitat

18.Protecció de dades personals

19.Queixes i reclamacions

20.Miscel·lània

 1. Informació general de contacte

De conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa que la titularitat d’aquest lloc web, botiga.escolaelisabeth.cat, (des d’ara Lloc web) l’ostenta: ESCOLA ELISABETH, S.C.C.L.,  [D’ara endavant ESCOLA ELISABETH] proveïda de NIF: F43020536, inscrita al Registre General de Cooperatives, de la Delegació Territorial nº20170, i les dades de contacte són:

Adreça: C/ Miquel Martí i Pol, 1 – 43840 Salou

Telèfon de contacte: 977 383 851
E-mail de contacte: secrea@escolaelisabeth.com

 • Objecte

El propòsit de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” és en primer lloc, informar als usuaris compradors de les condicions i modalitats en què ESCOLA ELISABETH, procedirà a la venda i lliurament dels productes adquirits i, en segon lloc,informar sobre els drets i obligacions de “les parts” en el marc de la venda dels productes per part de ESCOLA ELISABETH al client (en endavant “el Comprador”).

Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” s’aplicaran sense restricció ni cap reserva, a totes les vendes de productes realitzades a través del Lloc web. Per tant, “el Comprador”, al realitzar una comanda reconeix conèixer amb caràcter previ a la realització de la mateixa,  les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”, i les accepta total i plenament.

 ESCOLA ELISABETH es reserva en tot moment la possibilitat de modificar unilateralment les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”. No obstant això, seran aplicables a la Comanda aquelles que el Comprador hagués acceptat en el moment de realitzar la comanda.

Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” inclouen les Condicions Generals d’ús del Lloc web i es completaran amb les disposicions de la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

 • Producte i Servei

A efectes d’aquestes “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” s’entén que l’activitat que ESCOLA ELISABETH desenvolupa a través del Lloc web comprèn:

Venda de Llibres de Primària, ESO i batxillerat, així com la inscripció/matriculació a les activitats que organitza l’escola.

 • Accés de persones usuàries

El simple accés al Lloc web, atribueix a qui ho realitza la condició de persona usuària.

L’ús de serveis oferts a la pàgina web és lliure per a les persones usuàries, no comportant cap comissió ni cost de cap tipus en l’accés a la pàgina web, llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per la persona usuària, que serà a càrrec d’aquest.

El Lloc web declina qualsevol responsabilitat directa o indirecta per la caiguda dels sistemes o poca disponibilitat de la web o qualsevol situació similar.

 • Normes d’ús del Lloc web

Mitjançant l’ús d’aquest lloc web, la persona usuària accepta que la major part de les comunicacions amb ESCOLA ELISABETH siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats en el Lloc web).

A efectes contractuals, l’Usuari consent a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que ESCOLA ELISABETH enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l’Usuari.

L’usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb ESCOLA ELISABETH a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s’escau, a través dels espais de contacte del Lloc web. Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, ESCOLA ELISABETH pot contactar i/o notificar a l’Usuari en el seu correu electrònic o a l’adreça postal facilitada.

La persona usuària es compromet a fer un ús raonable i raonat dels serveis del Lloc web i a complir les “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”, reservant -se ESCOLA ELISABETH el dret de limitar si així ho estimés convenient.

El lloc web està regit per la legislació aplicable a Espanya. ESCOLA ELISABETH no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. ESCOLA ELISABETH declina tota responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.

Queda terminantment prohibit:

Utilitzar el nom de ESCOLA ELISABETH amb fins professionals o lucratius directa o indirectament.

Utilitzar el Lloc web ESCOLA ELISABETH per a fins que no siguin l’adquisició de productes i/o serveis.

Realitzar compres falses o fraudulentes. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria a les autoritats competents.

La publicació de contingut ofensiu, de qualsevol classe, sexista, racista, difamatori i / o contrari a la legislació vigent a Espanya i la Unió Europea.

Calumniar, abusar, acorralar, molestar, amenaçar o infringir els drets legals, com els drets de privacitat o publicitat, d’uns altres.

Utilitzar la pàgina web per a fins de promoció no autoritzats expressament per l’equip ESCOLA ELISABETH o la difusió de contingut publicitari no autoritzat.

Suplantar la identitat, amb les conseqüències legals que d’això es deriven.

Difondre, publicar o sol·licitar informació que promogui la realització de cap acte il·lícit en la seva jurisdicció, incloent, però no limitant a: fraus electrònics, SPAM, Phishing, Spoofing, Forgery i qualsevol altre tipus de conducta que sigui considerada un acte il·legal.

Realitzar qualsevol ús fraudulent del Lloc web.

 • Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web està protegit per drets de propietat intel·lectual i industrial. Amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, els continguts, disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareixen al Lloc web. Per això, la persona usuària reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i en general, qualsevol forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part del Lloc web constitueix una infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial de ESCOLA ELISABETH o de la titular dels mateixos, llevat que l’usuari o la usuària hagués obtingut la prèvia autorització expressa.

Qualsevol ús aliè a ESCOLA ELISABETH, inclosa la reproducció, modificació, distribució, transmissió, reedició, arranjaments o representació de qualssevol elements de la mateixa està estrictament prohibit excepte consentiment exprés escrit de ESCOLA ELISABETH.

La persona usuària no podrà modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual i industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per a ESCOLA ELISABETH.

ESCOLA ELISABETH reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l’ús indegut per part de terceres persones de la seva propietat intel·lectual i industrial.

ESCOLA ELISABETH no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat en el Lloc web, els serveis o els continguts.

 • Notificació d’infraccions

En cas que la persona usuària infringeixi drets de propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret de terceres persones, serà advertit per ESCOLA ELISABETH en el moment en què aquesta tingui coneixement de tals infraccions perquè cessi en la publicació dels continguts infractors. En aquest cas, la persona usuària respondrà per aquestes infraccions.

Si qualsevol persona o entitat considera que els continguts publicats al Lloc web infringeixen els seus drets a l’honor, a la intimitat, a la imatge o qualsevol dret podrà comunicar-ho a ESCOLA ELISABETH per qualsevol de les vies de contacte que figuren en el Lloc web amb l’assumpte “Vulneració de drets”, sol·licitar la seva retirada i aportar la informació:

1.identificació dels drets protegits per la legislació vigent al respecte que es consideren violats,

2.identificació dels continguts que presumptament violen els drets en qüestió amb informació raonablement suficient per permetre a ESCOLA ELISABETH ubicar aquest material en el Lloc web,

3.informació de les dades de contacte (adreça física o electrònica i número de telèfon) perquè ESCOLA ELISABETH pugui comunicar-se amb aquesta persona o entitat,

4.una declaració en la qual aquesta persona o entitat afirmi que la informació inclosa en la notificació és veraç i exacta i que és titular dels drets presumptament vulnerats o que està autoritzat o autoritzada a actuar en nom d’aquest i,

5.còpia del D.N.I., passaport o un altre document que acrediti la seva identitat.

ESCOLA ELISABETH atendrà la petició i si considera que la persona o entitat té motius o causes justificades per sol·licitar la retirada d’aquests continguts, procedirà a la seva eliminació immediata del Lloc web de manera que no siguin accessibles per les persones usuàries ni tan sols des de la memòria cau.

 • Formalització del contracte i comandes
  • Compra de llibres

El preu de venda, està indicat en euros (€) i serà el preu vigent en el moment de la realització del “Comanda”. S’entén com a “Comanda” allò que es descriu en el punt 8.3 de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”. El preu de venda dels productes/serveis que apareix en el Lloc web podrà ser modificat per ESCOLA ELISABETH en tot moment, sent el preu que s’aplicarà a la compra el que apareix a la pantalla en el moment de realitzar la comanda.

Els preus inclouran l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que pogués correspondre i resultés aplicable en la data de la Comanda d’acord amb la normativa vigent. Qualsevol modificació del tipus aplicable repercutirà automàticament en el preu dels productes que ESCOLA ELISABETH ven en el Lloc web.

 • Característiques dels productes

El Comprador podrà seleccionar un o diversos productes entre les diferents categories venudes per ESCOLA ELISABETH, en el Lloc web.

Sense perjudici de les Comandes realitzades pel Comprador, ESCOLA ELISABETH, podrà en tot moment modificar l’assortiment dels productes oferts per a la venda en el Lloc web, especialment, com a conseqüència de restriccions vinculades als seus proveïdors. De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador, podrà en tot moment modificar els productes seleccionats, especialment, com a conseqüència de restriccions vinculades als seus proveïdors.

De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador tindrà la possibilitat, amb caràcter previ a la Comanda, de conèixer en el Lloc web de ESCOLA ELISABETH, les característiques fonamentals dels productes que desitgi adquirir.

Per a qualsevol consulta relativa als productes o sol·licitud d’assessorament, el Comprador pot posar-se en contacte a través de: secrea@escolaelisabeth.com

8.3 Comanda

ESCOLA ELISABETH informa que no està permesa la compra de llibres per alumnes que no pertanyin a l’Escola, ni tampoc que un soci compri llibres per un altre soci. Cada comanda estarà associada a un alumne/a i per això, en el moment del pagament, serà obligatori indicar els nom de l’alumne i el nivell que farà al curs següent.

En el cas de famílies amb dos fills al mateix curs, hauran de realitzar  dos processos de compra independents, mentre que les famílies amb fills en cursos diferents, podran efectuar la compra de tots els productes en un mateix procés.

El Comprador haurà de seguir el procediment de compra i/o adquisició del Lloc web, durant el qual diversos productes poden ser seleccionats i afegits a la cistella o espai final de compra. El Comprador podrà accedir al catàleg de llibres per cadascun dels cursos i tindrà l’opció de triar els llibres individualment o bé, comprar tot el pack de llibres amb un sol clic. Alguns dels productes que apareixen al llistat del Lloc web són de caire obligatori i estan marcats automàticament (dossiers, llibres de fons d’aula i llicències digitals). El Comprador tindrà la possibilitat de comprovar els detalls de la seva Comanda i de corregir els possibles errors. A partir del moment en què el Comprador confirmi la seva comanda fent clic sobre la icona “REALITZAR LA COMANDA” (en endavant, la “Comanda”) es considerarà que ha acceptat amb coneixement de causa el contingut i les condicions de la Comanda en qüestió i, en concret, el fet que la seva Comanda implica per a ell una obligació de pagament, els preus, característiques, quantitats i terminis de lliurament dels productes oferts per a la venda i sol·licitats pel Comprador.

La Comanda serà confirmada per ESCOLA ELISABETH mitjançant l’enviament d’un correu electrònic al Comprador (el “correu electrònic de confirmació de Comanda”).

El Comprador queda informat que el correu electrònic li serà remes a l’adreça de correu electrònic que hagués proporcionat per a la seva identificació durant el procés de compra.

D’altra banda, ESCOLA ELISABETH no assumeix cap responsabilitat en cas d’error en la introducció del correu electrònic per part del Comprador i, en conseqüència de la no recepció del correu electrònic de confirmació de la comanda. En aquests casos, la venda tindrà caràcter definitiu, excepte en cas d’anul·lació de la Comanda per part d’ ESCOLA ELISABETH, especialment en el supòsit de productes sense disponibilitat. No obstant això, el Comprador podrà exercir el seu dret desistiment en les Condicions que preveu l’apartat 11 de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”

Un cop el procés de compra ha conclòs, El Comprador té dret a rebre la factura en paper juntament a la comanda de compra. Així mateix, l’expedició de la factura electrònica estarà condicionada a l’obtenció prèvia del consentiment exprés del Comprador en el procés de compra, podent revocar en qualsevol moment, dirigint un correu electrònic a: secrea@escolaelisabeth.com

De conformitat amb la normativa aplicable, ESCOLA ELISABETH, es reserva el dret de refusar o anul·lar per causa legítima qualsevol Comanda en què el nombre de productes o l’import a abonar (per una comanda o per diversos comandes acumulades) o altres elements manifestin de manera que evidenciï el desenvolupament per part del Comprador d’una activitat econòmica relacionada amb els productes sol·licitats o, amb caràcter general, qualsevol Comanda anormal d’acord amb la jurisprudència aplicable a el cas.

 • Inscripcions i matrícula d’activitats

La inscripció i matricula a les activitats que ofereix l’ ESCOLA ELISABETH, es realitza a través del formulari habilitat en el Lloc web. El pare/mare o tutor/a legal del menor que s’inscriu, haurà d’emplenar el formulari corresponent amb les dades que es sol·liciten. Al final del formulari, es redirigeix al Comprador a la plataforma de pagament.

El Comprador tindrà la possibilitat de comprovar els detalls de la matrícula d’inscripció i de corregir els possibles errors. A partir del moment en què el Comprador confirmi la seva comanda fent clic sobre la icona “ENVIAR I PAGAR INSCRIPCIÓ“, es considerarà que ha acceptat amb coneixement de causa el contingut i les condicions de la Inscripció en qüestió i, en concret, el fet que la seva Inscripció implica per a ell una obligació de pagament.

La Inscripció serà confirmada per ESCOLA ELISABETH mitjançant l’enviament d’un correu electrònic al Comprador (el “correu electrònic de confirmació d’Inscripció”).

El Comprador queda informat que el correu electrònic li serà remes a l’adreça de correu electrònic que hagués proporcionat per a la seva identificació durant el procés de compra.

D’altra banda, ESCOLA ELISABETH no assumeix cap responsabilitat en cas d’error en la introducció del correu electrònic per part del Comprador i, en conseqüència de la no recepció del correu electrònic de confirmació de la comanda. En aquests casos, la inscripció tindrà caràcter definitiu.

 • Pagament
  • Mitjans de pagament

El mitjanà de pagament a través dels qual es pot comprar al Lloc web és: targeta bancaria (Visa i Mastercard).

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora de les mateixes, si l’entitat no autoritzés el pagament, ESCOLA ELISABETH no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb el Comprador.

 • Modalitats de pagament

Totes les comandes s’han d’abonar en euros, inclosos tots els impostos i drets obligatoris. Els costos bancaris correran, si s’escau, per compte del Comprador.

 • Seguretat en les operacions de pagament

Per tal de garantir la seguretat dels pagaments realitzats amb targetes bancàries, el Comprador ha de comunicar a través de la plataforma de pagament el criptograma visual (CVV) que figura sobre el revers de la targeta bancària utilitzada pel Comprador.

En el marc de la lluita contra el frau per Internet, les dades relatives a la Comanda del Comprador podran ser comunicades a tercers habilitats per la llei o designats per ESCOLA ELISABETH, amb l’única finalitat de verificar la identitat del Comprador, així com la validesa de la Comanda i del mitjà de pagament emprat.

ESCOLA ELISABETH utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos pel Comprador durant les transaccions a través del Lloc web. Com a tal, el Lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

 1. Lliurament i recepció

Els productes sol·licitats pel Comprador conforme al que disposen les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” seran lliurats directament als alumnes el primer dia de classe.

Si algun dels llibres no ha arribat i queda pendent d’entrega, des de l’escola s’avisarà a les famílies quan aquest estigui disponible i es podrà procedir a recollir a Secretaria, signant conforme s’ha rebut el llibre.

 1. Anomalies, danys o productes deteriorats

10.1.1   Disposicions generals

Es recomana al Comprador, o al destinatari de la Comanda, comprovar en el moment del lliurament l’estat dels productes.

En cas d’anomalia relacionada amb els productes sol·licitats, el Comprador haurà de comunicar-ho a la Secretaria de l’ESCOLA ELISABETH, a través del següents mitjans:

Correu electrònic: secrea@escolaelisabeth.com

Telèfon: 977 383 851

De manera presencial a la secretaria de l’Escola.

Llevat de prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els dos anys següents del lliurament del producte o l’any següent al subministrament de contingut o servei digital subministrat, ja existien quan el producte es va lliurar o el contingut o servei digital es va subministrar, excepte quan per als béns aquesta presumpció sigui incompatible amb la seva naturalesa o l’índole de la manca de conformitat.

 1. Drets i terminis de desistiment
  1. Dret i termini de desistiment legal
   1. Termini per l’exercici del dret de desistiment legal

De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador disposa d’un termini màxim de 14 dies naturals, des de la data de recepció de la Comanda, per exercir el dret legal de desistiment sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que el Comprador o un tercer autoritzat per aquest, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el Lloc web de ESCOLA ELISABETH o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que el Comprador o un tercer autoritzat per aquest, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns que componien una mateixa comanda de compra, o al cas de tractar-se d’un contracte de serveis, als 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte.

 1. Productes exclosos del dret de desistiment legal

De conformitat amb la normativa aplicable, existeixen excepcions al dret legal de desistiment, tal com es recull en l’article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. De forma enunciativa i, no exhaustiva, no podrà exercir-se en el cas de comandes relatives a:

a) La prestació del servei, quan l’execució hagi començat, amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part de que és conscient de que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el dret de desistiment.

Per tant, el dret de desistiment no s’aplicarà:

Inscripció i matriculació d’activitats.

 1. Conseqüències de l’exercici del dret legal de desistiment

Quan els productes siguin susceptibles d’acollir-se el dret legal de desistiment, el Comprador que exerciti el seu dret en les condicions previstes en el present article, tant en relació al termini com en les modalitats de devolució dels productes, podrà obtenir el reemborsament de la suma abonada per l’adquisició dels productes retornats.

La devolució de la suma abonada s’ha de fer sense més demora, i en tot cas, abans de 14 dies naturals des de la data en què ESCOLA ELISABETH, va ser informat del dret de desistiment per part de Comprador.

 1. Despeses

De conformitat amb la normativa aplicable, les despeses de devolució dels productes seran per compte del Comprador, excepte en el cas de disconformitat dels productes lliurats amb la Comanda (en aquest cas, les despeses de devolució aniran a càrrec de ESCOLA ELISABETH) .

 1. Modalitats d’exercici del dret legal de desistiment

11.2.1   Disposicions generals aplicables a totes les modalitats de devolució

Per exercir el dret de desistiment, el Comprador, ha d’expressar de forma clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra i podrà fer-ho a través de qualsevol dels següents mitjans:

   –  Mitjançant el següent enllaç: enllaç al formulari de desistiment

   –  Mitjançant qualsevol altre mecanisme de notificació inequívoca en la que assenyali la seva decisió de desistir del contracte.

ESCOLA ELISABETH comunicarà sense demora al Comprador el justificant de recepció de l’esmentat desistiment.

El Comprador haurà obligatòriament de tornar o lliurar els productes a ESCOLA ELISABETH en un estat apropiat per a la seva comercialització en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui la seva decisió de desistir. No s’acceptaran les devolucions de productes que es produeixin amb posterioritat a aquest termini.

El consumidor i usuari només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació dels mateixos diferent de la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el funcionament.

El Comprador pot retornar o enviar els productes a:

         ESCOLA ELISABETH, S.C.C.L.

  C/ Miquel Martí i Pol, 1 – 43840 Salou

ESCOLA ELISABETH no acceptarà enviaments per missatgeria o paqueteria a ports deguts.

 1. Garanties
  1. Garanties legals

Tots els productes a la venda en el Lloc web estan coberts per la garantia legal de conformitat amb la normativa aplicable i per la garantia contra vicis ocults, que permet el Comprador la devolució sense despeses dels productes defectuosos o no conformes que se li haguessin entregat . (Art. 1101 i art. 1124 de el Codi Civil).

 1. Garantia legal de conformitat

De conformitat amb la normativa aplicable, ESCOLA ELISABETH està obligada a lliurar productes que siguin conformes amb el contracte, responent de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte.

Per ser conforme al contracte, el producte ha de:

• Ajustar-se a la descripció, tipus de bé, quantitat i qualitat i posseir la funcionalitat, compatibilitat, interoperabilitat i altres característiques que s’estableixin al contracte;

• Ser aptes per als fins específics per als quals el consumidor o usuari els necessiti i que aquest hagi posat en coneixement de l’empresari com a molt tard en el moment de la celebració del contracte, i respecte dels quals l’empresari hagi expressat la seva acceptació.

• Ser lliurats o subministrats juntament amb tots els accessoris, instruccions, també en matèria d’instal·lació o integració, i assistència al consumidor o usuari en cas de continguts digitals segons disposi el contracte, quan sigui d’aplicació.

La Llei de Defensa de Consumidors i Usuaris ofereix un termini de garantia de tres anys des de la recepció del producte. N’obstant, aquest termini estarà condicionat per la maturalesa del mateix producte, quan la vida útil del mateix, sigui inferior al termini de garantia marcat per la Llei.

 1. Exclusió de les garanties

Queden exclosos de la garantia els productes modificats, i / o reparats.

 1. Modalitats d’execució de les garanties legals

Quan es tracti de la garantia legal de conformitat, el Comprador:

Disposa d’un termini de 3 anys, a comptar des del lliurament del be, per exercir l’acció;

Pot mitjançant una simple declaració, exigir a l’empresari l’esmena d’aquesta manca de conformitat, la reducció del preu o la resolució del contracte. El consumidor o usuari té dret a suspendre el pagament de qualsevol part pendent del preu del bé o del contingut o servei digital adquirit fins que l’empresari compleixi les obligacions establertes en aquest títol;

Ha de conservar la factura de compra i/o l’albarà de lliurament de la Comanda.

La garantia legal de conformitat s’aplica amb independència de qualsevol altre garantia comercial consentida.

Per qualsevol reclamació relativa a les garanties legals, el Comprador haurà de posar-se en contacte amb el Servei d’atenció al client a través dels mitjans especificats en les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”

Les presents disposicions no exclouen el dret de desistiment previst en el punt 11.

La garantia no s’aplica als productes que hagin sofert deteriorament com a conseqüència del seu mal ús.

 1. Conseqüències de l’execució de les garanties

En el marc de la garantia legal de conformitat, ESCOLA ELISABETH es compromet a elecció del Comprador:

A substituir el producte per un altre idèntic en funció de les existències disponibles, o

A reemborsar el preu del producte quan la substitució del mateix resultés impossible.

En cas que ESCOLA ELISABETH hagi de fer un reemborsament al Comprador, a causa de la reducció del preu o de la resolució del contracte, s’executarà sense demora indeguda i, en qualsevol cas, en un termini de 14 dies a partir de la data en què l’empresari hagi estat informat de la decisió del Comprador de reclamar el seu dret corresponent. ESCOLA ELISABETH efectuarà el reemborsament indicat a l’apartat anterior utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Comprador per a l’adquisició del bé o dels continguts o serveis digitals, llevat que s’hagi acordat expressament entre les parts d’una altra manera, i sempre que no suposi un cost addicional per al Comprador.

 1. Atenció al client / Serveis de mediació

Per a qualsevol informació addicional, consulta relacionada amb l’estat d’una Comanda o d’una devolució, o reclamació relacionada amb la seva Comanda, pot posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client de ESCOLA ELISABETH, a través de:

Telèfon de contacte: 977 383 851
E-mail de contacte: secrea@escolaelisabeth.com

 1. Responsabilitat

14.1 Capacitat

Amb anterioritat a la realització de la seva Comanda/Inscripció, el Comprador declara comptar amb capacitat legal plena (major de 18 anys) per a obligar-se en virtut de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” i, per tant, en el cas que una persona que no disposa de capacitat legal fes un Comanda d’articles del Lloc web de ESCOLA ELISABETH, els responsables legals de l’esmentada persona (pares o tutors) assumiran la responsabilitat íntegra per aquesta Comanda i, en concret, han de satisfer el preu del mateix.

14.2 Limitació de responsabilitat

Excepte disposició legal en sentit contrari, ESCOLA ELISABETH no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

-qualsevol pèrdua que no fos atribuïble a l’incompliment per part seva; 

-pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua de el fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de

-tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.

Igualment, ESCOLA ELISABETH també limita la seva responsabilitat pel que fa als següents casos:

ESCOLA ELISABETH aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte en el Lloc web, però, no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes de el navegador que s’utilitzi o altres de aquesta índole.        

ESCOLA ELISABETH actuarà amb la màxima diligència a l’efecte per posar a disposició de l’empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies de sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.          

Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del Lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. ESCOLA ELISABETH posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, però, s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força més gran.

ESCOLA ELISABETH no es farà responsable de el mal ús i/o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l’Usuari. Al mateix temps, ESCOLA ELISABETH tampoc es farà responsable d’una devolució errònia realitzada pel Comprador. És responsabilitat del Comprador tornar el producte correcte.

ESCOLA ELISABETH no serà responsable dels danys derivats d’un mal ús del Lloc web, ni de qualsevol actuació fraudulenta realitzada a partir de la informació que en el mateix es facilita.

ESCOLA ELISABETH no es fa responsable dels possibles errors de seguretat o desconnexions que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de la persona usuària (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix , com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari o de la usuària, utilitzant per a la connexió al Lloc web, o d’un mal funcionament de el navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

En general, ESCOLA ELISABETH no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa, però no exhaustiva:     

-Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

-Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, estat d’alarma, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.

-Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.             

-Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públic o privat.            

-Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.                    

-Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública. 

D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i ESCOLA ELISABETH disposarà d’una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual a què duri la causa de força major. ESCOLA ELISABETH posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que li permeti complir les seves obligacions tot i la causa de força major.

 1. Responsabilitat i limitació de responsabilitat per enllaços des d’altres pàgines web

La persona usuària que vulgui oferir continguts del Lloc web ESCOLA ELISABETH en la seva pròpia pàgina web, podrà introduir-hi un enllaç que vinculi la seva pàgina web amb la pàgina d’inici del Lloc web ESCOLA ELISABETH.

Les pàgines web que ofereixin un enllaç al Lloc web de ESCOLA ELISABETH, podran utilitzar la marca, logotip, nom comercial i / o qualsevol altre signe distintiu de ESCOLA ELISABETH únicament i exclusivament en els casos autoritzats legalment o permesos per ESCOLA ELISABETH expressament.

La persona usuària no podrà reproduir el Lloc web de ESCOLA ELISABETH de cap manera en la seva pròpia pàgina web, ni podrà establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el lloc web o permetin visualitzar a través d’adreces d’Internet diferents, o conjuntament amb continguts aliens a aquest, de manera que produeixi o pugui produir error o confusió al públic sobre la procedència dels continguts, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació i la marca de ESCOLA ELISABETH, o es faci de qualsevol altra mena d’ús prohibit per la legislació aplicable.

L’usuari o la usuària que introdueixi l’enllaç al Lloc web ESCOLA ELISABETH, no podrà efectuar sota cap concepte manifestacions falses o inexactes sobre ESCOLA ELISABETH sobre els seus integrants, i/o usuaris o usuàries ni sobre la qualitat dels continguts oferts .

Les pàgines web en les que s’ofereixi l’enllaç al Lloc web ESCOLA ELISABETH no oferiran continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que ESCOLA ELISABETH dona suport o dona suport les idees, manifestacions o actuacions d’aquestes persones usuàries, o que resultin inadequats en relació amb l’activitat desenvolupada per ESCOLA ELISABETH.

 1. Responsabilitat i limitació de responsabilitat per enllaços a altres pàgines web

Amb l’objecte d’ajudar a la persona usuària a buscar informació o serveis d’interès, el Lloc web ESCOLA ELISABETH pot incloure hipervincles o enllaços a altres llocs web que no són de la seva propietat, ni estan controlats per aquesta. ESCOLA ELISABETH no controla els continguts, les Condicions legals, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests.

La persona usuària reconeix i accepta, que l’accés a altres llocs web no suposa que ESCOLA ELISABETH recomani i aprovi el contingut dels mateixos, i que ESCOLA ELISABETH no serà responsable de les pèrdues o danys que l’usuari o la usuària pogués patir, a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l’exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol informació oferta a través d’aquests llocs web.

ESCOLA ELISABETH retirarà del Lloc web, o impedirà l’accés a aquells enllaços que remetin a activitats il·lícites o lesives de drets o béns d’un tercer, sempre que un òrgan competent així ho hagués declarat, tal com estableix la normativa vigent.

 1. Publicitat

El lloc web pot albergar continguts publicitaris. Els anunciants són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. ESCOLA ELISABETH no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 1. Protecció de dades personals

ESCOLA ELISABETH tractarà tota la informació introduïda en el Lloc web, de conformitat amb la Política de Privacitat identificada en la pàgina web botiga.escolaelisabeth.cat tal com indica el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, com a responsable de tractament de les dades incloses en el Lloc web.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i, si escau, portabilitat i limitació, enviant un correu electrònic a dpd@escolaelisabeth.cat Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en: www.botiga.escolaelisabeth.cat

 1. Queixes i reclamacions

El Comprador pot fer arribar a ESCOLA ELISABETH les queixes o reclamacions que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten a principi d’aquestes Condicions (Informació General de contacte).

ESCOLA ELISABETH donarà resposta a les reclamacions rebudes al més aviat possible i, en tot cas, en el termini màxim d’un mes des de la presentació de la reclamació.

A més, ESCOLA ELISABETH, disposa de fulls de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar-se a ESCOLA ELISABETH en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General de contacte) o mitjançant el següent formulari:

enllaç al formulari de queixes i reclamacions

Informació al comprador sobre la plataforma de resolució de conflictes @E-commerce.

Així mateix, si de la celebració d’aquest contracte de compra entre ESCOLA ELISABETH i el Comprador emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot demanar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb l’article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 de la Parlament Europeu i de Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22 / CE. Podeu accedir a aquest mètode a través del següent Lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 • Miscel·lània

20.1 Invalidesa parcial

Si una o diverses de les disposicions de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” fossin considerades invàlides o declarades invàlides per aplicació de qualsevol llei, reglament o com a conseqüència de decisió definitiva d’una autoritat competent, les restants estipulacions conservaran íntegrament la seva vigència i abast.

 1. Exclusió de renuncia

El fet que qualsevol de les parts no exerceixi els drets que l’assisteixen en cas d’incompliment per l’altra part de qualsevol de les obligacions que li imposen les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA“, no es pot interpretar com la renúncia davant futurs incompliments de l’obligació que es tracti.

 • Llei aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació de l’Estat Espanyol. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari, o, si s’escau, al lloc de compliment de l’obligació.

20.2 Vigència

Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” es mantindran vigents fins a la finalització del  contracte de les parts i extinció de totes les obligacions assumides per cadascuna. Aquestes Condicions es poden veure modificades, per la qual cosa, és responsabilitat de el client consultar periòdicament i sobretot quan va a realitzar una comanda, ja que les Condicions vigents en aquell moment, seran les que resultin aplicables.

Data de revisió de les Condicions: agost 2022